SKLEP MIK
Produkty Koszyk

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO INSTYTUTU KULTURY W KRAKOWIE
Wyjaśnienia słownictwa użytego w niniejszym regulaminie.
 1.  „Sprzedawca” – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, siedziba: ul. 28 Lipca 1943 nr 17C, 30-233 Kraków, NIP 675 000 44 88, REGON: 000 278 267, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego pod nr RIK 7/99.
 2.  „Sklep” – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.e-sklep.mik.krakow.pl, e-mail: sklep@mik.krakow.pl, kontakt telefoniczny: +48 12 422 18 84 w. 11, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.
 3.  „Produkty” – towary, które oferowane są przez Sprzedawcę w Sklepie.
 4.  „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która realizuje procedurę zakupu w Sklepie i akceptuje jego Regulamin.
 5.  „Konsument” – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6.  „Regulamin” – regulamin Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 7.  „Zamówienie” – ogół Produktów umieszczonych przez Kupującego w koszyku.
INFORMACJE OGÓLNE
§ 1.
 1.  Wszystkie ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w PLN i nie zawierają kosztów ich wysyłki.
 2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Obecność Produktu w ofercie Sklepu nie oznacza gwarancji jego dostępności, a co za tym idzie realizacji Zamówienia.
 3.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą zgodnie z prawem polskim oraz w języku polskim.
 4.  Sprzedaż promocyjna Produktów, jak również wyprzedaż realizowana jest do momentu wyczerpania zapasów Produktów objętych promocją lub wyprzedażą.
 5. Zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz.  2135 z późn. zm.)., dane osobowe Kupującego zostaną wprowadzone do bazy danych Małopolskiego Instytutu Kultury wyłącznie w celach realizacji Zamówień. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzu na stronie Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6.  Adres e-mail, który Kupujący podaje podczas wypełniania formularza w Sklepie, Sprzedawca może wykorzystać do wysyłania Kupującemu informacji marketingowych dotyczących oferowanych Produktów, jeżeli Kupujący wyrazi wcześniej na to zgodę. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA I FORMY PŁATNOŚCI
§ 2.
 1.  Zamówienia należy składać przez Sklep, dodając Produkty do koszyka, a następnie wypełniając i wysyłając formularz zawierający dane Kupującego niezbędne do realizacji Zamówienia i jego wysyłki.
 2.  Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, w tym warunków oraz kosztów dostawy Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie zawarcia umowy następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Kupującego informacji zawierającej podsumowanie Zamówienia i potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. W celu złożenia Zamówienia z wysyłką zagraniczną należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie ze Sklepem.
 5.  Realizacja Zamówienia następuje według kolejności otrzymanych przez Sprzedawcę Zamówień.
 6.  Formularz z nieprawidłowymi danymi Kupującego lub nieprawidłowo wypełniony uniemożliwi realizację Zamówienia.
 7.  Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu, ale tylko do momentu przekazania go do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem mailowo: sklep@mik.krakow.pl lub telefonicznie: +48 12 422 18 84 w. 11.
 8.  Kupujący nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane.
 9.  Termin realizacji Zamówienia w przypadku płatności przelewem jest liczony od chwili wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy. Wysyłka Zamówienia następuje w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.
 10.  Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych dostawców usług pocztowych.
 11.  Koszt dostawy Zamówienia jest w całości pokrywany przez Kupującego.
 12.  Kupujący może odebrać Zamówienie osobiście w siedzibie Sprzedawcy, odbiór osobisty jest bezpłatny.
 13.  Wszystkie transakcje są realizowane w PLN.
 14.  Formy płatności:
  a) PRZELEWEM na konto Sprzedawcy: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, siedziba: ul. 28 Lipca 1943 nr 17C, 30-233 Kraków, Alior Bank S.A. nr konta: 74 2490 0005 0000 4600 5362 4186
 15.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienie dostawy wynikające z błędnego lub niepełnego adresu podanego przez Kupującego.
 16.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu dostawy wynikające z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej lub innych dostawców usług pocztowych.
KOSZTY WYSYŁKI
§ 3.
 1. Informacja o wysokości kosztów wysyłki na terenie Polski jest podana po dodaniu Produktu do koszyka. Przy zamówieniu kilku Produktów koszt wysyłki kalkulowany jest dla wszystkich Produktów łącznie.
 2. Sklep wysyła Produkty za granicę jedynie po wcześniejszej płatności przelewem na konto Sprzedawcy. W przypadku wysyłki Zamówień poza granice Polski koszty dostawy ustalane są indywidualnie.
 3. Kupujący krajową prenumeratę czasopisma „Autoportret” nie ponoszą kosztów wysyłki zaprenumerowanych numerów.
REKLAMACJE I ZWROTY
§ 4.
 1.    Kupujący może złożyć reklamację zakupionego Produktu: 1)   w formie elektronicznej na adres sklep@mik.krakow.pl lub 2)  przesyłką pocztową (listem poleconym) na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Kupujący zobowiązany jest zawrzeć w opisie reklamacji informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
 3.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4.  Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5.   Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 6.  Sprzedawca powiadomi Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres podany w pisemnym zgłoszeniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu dni), uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7.  Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu do Sprzedawcy zostaną zwrócone Kupującemu przelewem na konto bankowe po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 5.
 1. Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 3.  Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4.  Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5.  Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 6.  Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 10.
 8.  Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego będącego Konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10.  Jeżeli Kupujący będący Konsumentem wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11.  Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Kupującego.
 12.  Na zwrócony Produkt, na który wcześniej wystawiono fakturę VAT, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą VAT i przesyła ją Kupującemu w oryginale i kopii. Kupujący jest zobowiązany odesłać podpisaną kopię faktury korygującej VAT.
 13.  Przesyłki odsyłane do Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
 14.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 •  w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 •  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 •  zawartej w drodze aukcji publicznej;
 •  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6.
 1.  Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć z postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy rzeczowo oraz miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych prowadzących działalność z zakresu ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_ adresy. php.
 2.  Regulamin niniejszy jest udostępniany nieodpłatnie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia. Tekst Regulaminu może być wydrukowany oraz utrwalony przez Kupującego.
 3.  Wszelkie pytania, uwagi i informacje dotyczące zakupów w Sklepie prosimy kierować: pod adres e-mail: sklep@mik.krakow.pl, telefonicznie: +48 12 422 18 84 w. 11, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00 lub pisemnie: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, siedziba: ul. 28 Lipca 1943 nr 17C, 30-233 Kraków.
 4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów zawartych z Kupującymi będącymi Konsumentami mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1422 z 2015 r. poz. 1844, z 2016 r. poz. 147 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827 z 2015 r. poz. 1854 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów zawartych z Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami w rozumieniu odrębnych przepisów mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844, z 2016 r. poz. 147 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6.  Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR ma na celu ułatwienie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.
[Pobierz] Regulamin [PDF]
[Pobierz] Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz odstąpienia od umowy [DOC]